Ziziliveken vs Zizilivakan - What's the difference?

ziziliveken | zizilivakan | Synonyms |

Ziziliveken is a synonym of zizilivakan.


As a proper noun zizilivakan is

an afro-asiatic language spoken in parts of cameroon and nigeria.

ziziliveken

Not English

Ziziliveken has no English definition. It may be misspelled.

zizilivakan

English

Proper noun

(en proper noun) (wikipedia Zizilivakan)
  • An Afro-Asiatic language spoken in parts of Cameroon and Nigeria.
  • Synonyms

    * Ziliva * Ziziliveken