Qiangic vs Zhaba - What's the difference?

qiangic | zhaba |


As a proper noun zhaba is

a qiangic language of tibet.

qiangic

Not English

Qiangic has no English definition. It may be misspelled.

zhaba

English

Proper noun

(en proper noun) (wikipedia Zhaba)
  • A Qiangic language of Tibet.