Xipaia vs Xipaya - What's the difference?

xipaia | xipaya | Alternative forms |

Xipaia is an alternative form of xipaya.


As a proper noun xipaya is

a moribund tupian language of the pará region of brazil.

xipaia

Not English

Xipaia has no English definition. It may be misspelled.

xipaya

English

Proper noun

(en proper noun) (wikipedia Xipaya)
  • A moribund Tupian language of the Pará region of Brazil.
  • Alternative forms

    * Shipaja * Xipaia