Waris vs Wairs - What's the difference?

waris | wairs |


As a proper noun waris

is .

As a noun wairs is

.

As a verb wairs is

(wair).

waris

English

Noun

(head)
 • Anagrams

  *

  wairs

  English

  Noun

  (head)
 • Verb

  (head)
 • (wair)
 • ----