Unios vs Unis - What's the difference?

unios | unis |


As an adjective unios

is of or pertaining to union.

As a noun unis is

.

unios

English

Noun

(head)
  • unis

    English

    Noun

    (head)
  • ----