Shaitan vs Shaytan - What's the difference?

shaitan | shaytan |


As nouns the difference between shaitan and shaytan

is that shaitan is an evil djinn of arab mythology, satan, devil while shaytan is .

Other Comparisons: What's the difference?

shaitan

Noun

(en noun)
  • An evil djinn of Arab mythology, Satan, devil
  • shaytan

    English

    Noun

    (en noun)