Arabian vs Saif - What's the difference?

arabian | saif |


As nouns the difference between arabian and saif

is that arabian is while saif is .

arabian

Adjective

(en adjective)
 • Related to Arabia.
 • Derived terms

  * Arabian cowrie * Arabian jasmine * Arabian oryx

  Noun

  (en noun)
 • A native of Arabia.
 • An Arabian horse.
 • saif

  English

  (wikipedia saif)

  Noun

  (en noun)
 • A type of Arabian sword.
 • Anagrams

  * * *