Preceptour vs Receptour - What's the difference?

preceptour | receptour |


As nouns the difference between preceptour and receptour

is that preceptour is while receptour is .

preceptour

English

Noun

(en noun)
  • receptour

    English