Tomatos vs Onions - What's the difference?

tomatos | onions |


As a noun tomatos

is .

As a proper noun onions is

.

tomatos

English

Noun

(head)
  • onions

    English

    Noun

    (head) plural