Atheistic vs Nonatheistic - What's the difference?

atheistic | nonatheistic |


As adjectives the difference between atheistic and nonatheistic

is that atheistic is of or relating to atheists or atheism while nonatheistic is not atheistic.

Other Comparisons: What's the difference?

atheistic

English

Adjective

(en adjective)
 • of or relating to atheists or atheism
 • Synonyms

  * atheistical * (obsolete) atheous * nontheistic

  Antonyms

  * theistic

  nonatheistic

  English

  Adjective

  (-)
 • Not atheistic.