Lipidaemia vs Lipidemia - What's the difference?

lipidaemia | lipidemia |


As nouns the difference between lipidaemia and lipidemia

is that lipidaemia is while lipidemia is (medicine) the presence of lipids in the blood.

lipidaemia

English

Noun

(en noun)
  • lipidemia

    English

    Noun

  • (medicine) The presence of lipids in the blood
  • Derived terms

    * hyperlipidemia * hypolipidemia ----