Lieu vs Liek - What's the difference?

lieu | liek |


As a noun lieu

is see in lieu or in lieu of.

As a verb liek is

(internet slang|nonstandard).

lieu

English

Noun

(-)
 • See in lieu or in lieu of.
 • Anagrams

  * ----

  liek

  English

  Verb

  (head)
 • (internet slang, nonstandard)
 • Anagrams

  * ---- ==Serbo-Croatian==

  Noun