Hypnoanalysts vs Hypnoanalysis - What's the difference?

hypnoanalysts | hypnoanalysis |


As nouns the difference between hypnoanalysts and hypnoanalysis

is that hypnoanalysts is while hypnoanalysis is psychiatric analysis involving hypnosis.

hypnoanalysts

English

Noun

(head)
  • hypnoanalysis

    English

    Noun

    (-)
  • psychiatric analysis involving hypnosis