Astrothesia vs Enargia - What's the difference?

astrothesia | enargia | Hyponyms |

Astrothesia is a hyponym of enargia.


As a noun enargia is

(rhetoric) vivid, lively description.

astrothesia

Not English

Astrothesia has no English definition. It may be misspelled.

English words similar to 'astrothesia':

astrophobia, astraphobia, astrocytoma, astrophilia

enargia

English

Noun

(en noun)
  • (rhetoric) Vivid, lively description.
  • Hyponyms

    * (rhetoric) anemographia, astrothesia, characterismus, chorographia, chronographia, dendrographia, effictio, ethopoeia, geographia, hydrographia, peristasis, pragmatographia, prosopographia, topographia, topothesia

    References

    *