Cellobioses vs Cellobiases - What's the difference?

cellobioses | cellobiases |


As nouns the difference between cellobioses and cellobiases

is that cellobioses is while cellobiases is .

cellobioses

English

Noun

(head)
  • cellobiases

    English

    Noun

    (head)