tokenizes

Tokenizes vs Tokenizers - What's the difference?

tokenizes | tokenizers |


As a verb tokenizes

is (tokenize).

As a noun tokenizers is

.

Tokenises vs Tokenizes - What's the difference?

tokenises | tokenizes |


As verbs the difference between tokenises and tokenizes

is that tokenises is (tokenise) while tokenizes is (tokenize).

Tokenizes vs Tokenized - What's the difference?

tokenizes | tokenized |


As verbs the difference between tokenizes and tokenized

is that tokenizes is (tokenize) while tokenized is (tokenize).

Tokenizes vs Tokenizer - What's the difference?

tokenizes | tokenizer |


As a verb tokenizes

is (tokenize).

As a noun tokenizer is

(computing) a system that parses an input stream into tokens.