thrashest

Thrashes vs Thrashest - What's the difference?

thrashes | thrashest |


As verbs the difference between thrashes and thrashest

is that thrashes is (thrash) while thrashest is (thrash).

Thrashest vs Thrashiest - What's the difference?

thrashest | thrashiest |


As a verb thrashest

is (thrash).

As an adjective thrashiest is

(thrashy).