shabiya

Shabiya vs Shabiyat - What's the difference?

shabiya | shabiyat |


As nouns the difference between shabiya and shabiyat

is that shabiya is while shabiyat is .

Shabiyah vs Shabiya - What's the difference?

shabiyah | shabiya |


As nouns the difference between shabiyah and shabiya

is that shabiyah is a top-level administrative division in libya while shabiya is .