monomethyltransferase

Methyl vs Monomethyltransferase - What's the difference?

methyl | monomethyltransferase |


As nouns the difference between methyl and monomethyltransferase

is that methyl is methyl while monomethyltransferase is (enzyme) any methyltransferase that transfers a single methyl group.

Methyltransferase vs Monomethyltransferase - What's the difference?

methyltransferase | monomethyltransferase |


In enzyme|lang=en terms the difference between methyltransferase and monomethyltransferase

is that methyltransferase is (enzyme) any enzyme that catalyzes transmethylation while monomethyltransferase is (enzyme) any methyltransferase that transfers a single methyl group.

As nouns the difference between methyltransferase and monomethyltransferase

is that methyltransferase is (enzyme) any enzyme that catalyzes transmethylation while monomethyltransferase is (enzyme) any methyltransferase that transfers a single methyl group.