chenodeoxycholate

Salt vs Chenodeoxycholate - What's the difference?

salt | chenodeoxycholate |


As an initialism salt

is (politics) strategic]] arms limitation [[talks|talks.

As a noun chenodeoxycholate is

(organic chemistry) any salt of chenodeoxycholic acid.