improvisatized

Improvisatize vs Improvisatized - What's the difference?

improvisatize | improvisatized |


As verbs the difference between improvisatize and improvisatized

is that improvisatize is (rare|obsolete) to improvise; to extemporize while improvisatized is (improvisatize).

Improvisatized vs Improvisatizes - What's the difference?

improvisatized | improvisatizes |


As verbs the difference between improvisatized and improvisatizes

is that improvisatized is (improvisatize) while improvisatizes is (improvisatize).