imbathing

Imbathing vs Embathing - What's the difference?

imbathing | embathing |


As verbs the difference between imbathing and embathing

is that imbathing is while embathing is .