nondiabetes

Diabetes vs Nondiabetes - What's the difference?

diabetes | nondiabetes |


As nouns the difference between diabetes and nondiabetes

is that diabetes is while nondiabetes is lack of diabetes.