egomanias

Egomanias vs Egomaniac - What's the difference?

egomanias | egomaniac |


As nouns the difference between egomanias and egomaniac

is that egomanias is while egomaniac is a person obsessed with their own (supposed) importance.

Egomaniacs vs Egomanias - What's the difference?

egomaniacs | egomanias |


As nouns the difference between egomaniacs and egomanias

is that egomaniacs is plural of egomaniac while egomanias is plural of egomania.