diazotizes

Diazotizes vs Diazotises - What's the difference?

diazotizes | diazotises |


As verbs the difference between diazotizes and diazotises

is that diazotizes is (diazotize) while diazotises is (diazotise).

Diazotizes vs Diazotized - What's the difference?

diazotizes | diazotized |


As verbs the difference between diazotizes and diazotized

is that diazotizes is (diazotize) while diazotized is (diazotize).