Kabala vs Cabala - What's the difference?

kabala | cabala |


As proper nouns the difference between kabala and cabala

is that kabala is while cabala is .

kabala

English

Proper noun

(en proper noun)
  • ----

    cabala

    English

    Proper noun

    (en proper noun)
  • ----